บริการของเรา

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอนทรัส การ์ด จำกัด เป็น บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานที่มากกว่า ปี! และมี ลูกค้าชั้นนำมากมาย ให้ความไว้วางใจ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยทีมบริหารงานคุณภาพ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ผ่านการคัดเลือก และฝึกฝนมา อย่างดีเยี่ยม พร้อมให้บริการทุกประเภทกิจการ นอกเหนือจากนี้บริษัทของเรา ยังมี การกำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ทางบริษัทจึงมีการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหาย อย่างได้มาตรฐานและเป็นสากล

หน้าที่และความรับผิดชอบของ รปภ.

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อ สวัสดิภาพ และทรัพย์สินของท่าน โดยหน้าที่หลักของ รปภ. สามารถจำแนกได้ดังนี้

 • ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
 • ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 • อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
 • ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้างเมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 • รปภ. มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล การลงเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของพนักงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต
 • เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก อาคารหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 • มีหน้าที่ เปิด-ปิดไฟฟ้า ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 • ในยามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบทุก 1 ชั่วโมง
 • หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุดจะต้องเดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาม จุดต่างๆ
 • ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรม ในการดับเพลิงเบื้อง ต้น เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงหากกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามจนไม่สามารถดับได้ อันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย จะได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยหน้าที่และนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกส่วนหนึ่งด้วย

บิรการของเรา

การกำกับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน

 • บริษัทฯได้จัดให้มีสายตรวจคอยตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ ปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อทราบถึงปัญหา ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง สำหรับนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิสูงสุด ตรงกับเจตนาของผู้ว่าจ้าง
 • การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนได้ดลอดเมื่อเห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ใด มีความบกพร่องต่อหน้าที่ โดยบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนให้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
 • บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นผู้เข้าประสานงานกับผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หรือมากว่านั้นหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ
 • บริษัทฯ มีวงรอบสำหรับการจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น การดับเพลิงการอพยพหนีไฟ อาคารสูง การช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆ ทุกๆ 6 เดือน
 • บริษัทฯ มีศูนย์วิทยุสื่อสารและสายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ คอยตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและขณะเดียวกันก็จะดูแล รักษาความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานและทรัพย์สินของ ท่านอีกส่วนหนึ่งด้วย

การรับผิดชอบและประกันความเสียหาย

 • บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานโดย ยึดมั่นในอุดมการณ์ ได้คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สมกับ ที่ผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจเข้า มารักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน
 • ดังนั้นหากมีความเสียหายหรือสูญหายแก่ ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการโจรกรรม โดยทำลายเครื่อง กีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ เกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง โดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุ การใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

อุปกรณ์สนับสนุน การปฏิบัติงาน

อุปกรณ์สนับสนุน การปฏิบัติงาน

การดูแล การบริการ หลังการขาย

 • การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดปีสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
 • บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาประสานงานตามความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทมีศูนย์วิทยุสื่อสาร ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทฯ มีหน่วยสายตรวจปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เข้าตรวจตราพนักงานรักษา ความปลอดภัยและหน่วยงานของท่านเสริมพิเศษให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความ
หมายเหตุ
 • มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะวางให้หลังจากได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้า สำรวจพื้นที่แล้ว
 • การจัดให้บริการ ขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • พนักงานของท่านจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี จากแพทย์โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ฟรี 1 ครั้ง / ปี ( ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด )
 • บริการตรวจสารเสพติดแก่ พนักงานในบริษัทของท่านฟรี 1 ครั้ง / ปี
Service