เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอนทรัส การ์ด จำกัด มีระบบรักษาความปลอดภัยอันทันสมัย และดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ บริการรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี อันประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร นักธุรกิจ ภายใต้การอำนวยการของ พันตำรวจโท ทวีป สืบสุนทร ประธานที่ปรึกษา เราพร้อมที่จะรับงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับ ภาครัฐและเอกชนทุกประเภท เรามุ่งมั่นพัฒนาทำให้ทุกท่านอุ่นใจ ด้วยเจตนารมณ์ของเรา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอนทรัส การ์ด จำกัด

เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้จ่ายค่าบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกอบรมจะฝึกโดย ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่า 20 ปี ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรม มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความภูมิใจและจะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีความมุ่งมั่น สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัทของเรา

ปณิธานในการประกอบธุรกิจ

ใส่ใจในคุณภาพ

เราใส่ใจในคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า สำหรับเราแล้ว การรักษาคุณภาพการให้บริการคืออุดมการณ์ของเรา

ใส่ใจพนักงาน

เราใส่ใจในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรทุกประบวนการ และมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ

ใส่ใจทุกความคิดเห็นของลูกค้า

ลูกค้าคือผู้มีอุปการะคุณของเรา ความคิดเห็นของลูกค้าย่อมต้องถูกเอาใจใส่เป็นพิเศษ เรารับฟังและใส่ใจความคิดเห็นของลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งน้อมนำความคิดเห็นของลูกค้า ไปปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

วิสัยทัศน์

เราจะก้าวเป็นผู้นำงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเน้นความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอนทรัส การ์ด จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย อสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ในด้านนวัตกรรม คุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ และการบริการ ที่ครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์อันหลากหลายตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของเรา เพื่อดำเนินงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับภาครัฐและเอกชน ทุกประเภท ด้วยเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของบริษัทของเรา

บริษัทฯมีเป้าหมายและความมุงมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการรักษาความปลอดภัย และสร้างความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความเชื่อมั่น รักในศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยรวบรวมข้อเสียที่เคยพบ มาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเขาเหล่านั้น อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ทำให้พวกเข้าเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทฯใคร่ขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดองค์กรบริหาร และอำนาจหน้าที่รักภาษาความปลอดภัย พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยมายังท่าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเรียก ใช้บริการซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งหากท่านให้ความไว้วางใจเรียกใช้บริการ

โครงสร้างองค์กร

คณะที่ปรึกษา
  • พันตำรวจเอกวิศักดิ์ อินทกรอุดม
  • พันตำรวจเอกไกรทอง ชัยสิงห์
  • พันตำรวจโททวีป สืบสุนทร
ประธานกรรมการ ว่าที่ร้อยตรีเอกอาณัฐ ห้าพี่น้องร่วมใจ
กรรมการผู้จัดการ คุณกิติพงษ์ พุฒหมื่น
ผู้จัดการทั่วไป จ.ส.ต.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ด.ต.วีระศักดิ์ ประทุมรุ่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ส.อ.ภานุมาศ ทับละ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พ.จ.อ.ชัยยุรนันท์ ชาววาปี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน คุณจุฑามาศ ลาสีทัด
คณะครูฝึกและสายตรวจ
  • ส.ต.อ. ยุรนันท์ เกณฑ์มา
  • ส.ต.อ. พิษณุ เปรมไธสงค์