การคัดสรรพนักงาน

การคัดเลือกพนักงาน รปภ.

 • บริษัทของเรา มีความเข้มงวดในการคัดเลือกบุคลากรเป็นอย่างมาก บุคลากรทุกคนต้องมีประวัติที่ดี และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยเรามีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
 • เป็นคนไทย เพศชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้ว
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต หรือเป็นโรคติดต่อ
 • เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
 • ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน(โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่นลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา

การฝึกอบรมพนักงาน รปภ.

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอนทรัส การ์ด จำกัด มีความเอาใจใส่ ในการคัดเลือก และการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าของเราวางใจได้ในสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า เราได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ให้พร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

ในงานรักษาความปลอดภัยนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

 • การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ
 • การฝึกระเบียบแถว
 • การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
 • การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น
 • ด้านการป้องกันปราบปราม
 • ฝึกการต่อสู้ท่าบุคคลมือเปล่า
  • การฝึกการตรวจค้น
  • จับกุม
  • การฝึกการดับเพลิง
 • เข้ารับการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมาย ป.วิอาญา ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
 • งานบริการ
  • การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นการจราจร
  • การให้ความช่วยเหลือ
  • การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • งานประชาสัมพันธ์
  • อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้าง
  • บอกทางหรือสถานที่ต่างๆภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • สร้างความเข้าใจใน กฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย
ใส่ใจพนักงาน