สมัครงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพศชาย-หญิง จำนวนมาก

คุณสมบัติพนักงาน

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
 3. มีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. การศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษาตอนต้น
 5. มีบุคคลภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
 6. มีความรับผิดชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

หัวหน้าชุด เพศชาย จำนวนมาก

คุณสมบัติพนักงาน

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
 3. มีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. การศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษาตอนต้น
 5. มีบุคคลภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
 6. มีความรับผิดชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

สายตรวจ 5 อัตรา

คุณสมบัติพนักงาน

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
 3. มีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. การศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษาตอนต้น
 5. มีบุคคลภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
 6. มีความรับผิดชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

ครูฝึก 2 อัตรา

คุณสมบัติพนักงาน

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
 3. มีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. การศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษาตอนต้น
 5. มีบุคคลภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
 6. มีความรับผิดชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

สมัครงาน